Vedtægter for foreningen Naturklubbben Århus

§ 1. Foreningens navn er Naturklubben  Århus.
       Stk. 2. Foreningens hjemsted er Århus kommune.

§ 2. Foreningens formål er at der af medlemmerne arrangeres

·        Dagture
·        Weekendture
·        Ferieture
·        Sociale arrangementer som biograftur, museumsbesøg mv.

§ 3. Foreningens medlemmer er voksne, som har tilmeldt sig foreningens medlemsliste.
      Stk. 2. Alle der kan tilslutte sig foreningens formål, kan være medlemmer.

§ 4. Kontingent, der betales intet kontingent som medlem af Naturklubben-Århus.

§ 5. Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 3 medlemmer, samt 1-2                  
      suppleanter der vælges af generalforsamlingen.

Stk. 2. Bestyrelsen vælges for 2 år af gangen.
Stk. 3. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.
Stk. 4. På sit første møde vælger bestyrelsen en kontaktperson.
Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er kun beslutningsdygtig, når et 
          flertal er til stede.

§ 6. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
Stk. 3. Generalforsamlingen bekendtgøres på foreningens hjemmeside.
Stk. 4. Generalforsamlingen indkaldes med 1 måneds varsel.
Stk. 5. Forslag til generalforsamlingen fremsendes senest 14 dage før og endelig
          dagsorden skal ligge på hjemmesiden senest 1 uge før generalforsamlingen

§7. Foreningens opløsning besluttes med simpel flertal på hinanden 2 efterfølgende    
     generalforsamlinger, eventuelle midler overføres til velgørende formål besluttet
     på sidste generalforsamling. 

§ 8. Således vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 18. januar 2009.Last update: 21-01-2020